Politika privatnosti

Trgovačko društvo SECURITAS HRVATSKA d.o.o. (dalje u tekstu: Securitas) brine o sigurnosti osobnih podatka koje u svojem poslovanju obrađuje.

Securitas sve osobne podatke obrađuje u skladu s primjenjivim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Securitas obradu osobnih podataka uvijek temelji na jednom od propisanih pravnih temelja.

Upisom Vaših osobnih podataka u za to predviđena polja na Web stranici potvrđujete da ste svoje osobne podatke dobrovoljno stavili na raspolaganje te da dozvoljavate da se isti koriste u svrhu u koju su podaci dani, kao i da Securitas Vaše osobne podatke može koristiti u svrhu ponude svojih usluga, obavještavanja o novitetima u kompaniji, slanja newslettera i sličnih sadržaja. Vi u svakom trenutku imate pravo zatražiti od Securitasa prestanak obrade Vaših osobnih podataka u marketinške svrhe.

Uz navedeno, Securitas će obrađivati osobne podatke poštujući sva prava osoba čiji se podaci prikupljaju (dalje u tekstu: ispitanici), a posebno: pravo ispitanika na pristup osobnim podacima koji se odnose na njega, pravo ispitanika na ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose, pravo ispitanika na brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose kada su ispunjeni za to propisani uvjeti, pravo ispitanika na ograničenje obrade, pravo ispitanika na podnošenje prigovora na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, pravo ispitanika da bude obaviješten o povredi osobnih podataka koji se odnose na njega te pravo ispitanika da se njegovi osobni podaci ne obrađuju u svrhu direktnog marketinga. Radi izbjegavanja mogućih nesporazuma ili dvojbi, Securitas potvrđuje da svi ispitanici imaju sva i ostala prava koja su propisana Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Uredba)  i drugim primjenjivim propisima.

Svaki zahtjev ispitanika za ostvarenje navedenih prava mora biti u pisanom obliku. Securitas može zatražiti pružanje dodatnih informacija neophodnih za utvrđivanje identiteta ispitanika.

Securitas će, uzimajući u obzir najnovija dostignuća, troškove provedbe te prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizik različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode pojedinaca, poduzimati odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao odgovarajuću razinu sigurnosti s obzirom na rizik.

Securitas će uspostaviti procedure i odgovarajuće tehničke mjere radi zaštite osobnih podataka od trenutka prikupljanja do brisanja ili uništenja. Osobni podaci mogu se prenijeti samo onim izvršiteljima obrade koji su u potpunosti usklađeni s primjenjivim propisima o zaštiti osobnih podataka, kao i sa Securitasovim procedurama i politikama.

Securitas će zaštiti osobne podatke, osiguravajući povjerljivost, cjelovitost i dostupnost. Povjerljivost znači da će pristup osobnim podacima imati samo osobe kojima je za to dano ovlaštenje i radi ostvarenja svrhe zbog koje su osobni podaci prikupljeni. Cjelovitost znači da osobni podaci moraju biti točni i prikladni za ostvarenje svrhe zbog koje su prikupljeni. Dostupnost znači da ovlaštene osobe mogu pristupiti osobnim podacima ako je to potrebno radi ostvarenja svrhe zbog koje su osobni podaci prikupljeni.

Securitas će obrađivati osobne podatke prikupljene putem ove Web stranice isključivo u svrhe određene ovom Politikom te primjenjivim propisima. Ako Securitas bude obrađivao osobne podatke u svrhu koja je različita od one za koju su osobni podaci prikupljeni, Securitas će prije dodatne obrade ispitaniku pružiti informacije o drugoj svrsi, kao i sve ostale relevantne informacije propisane člankom 13. Uredbe.

Securitas neće čuvati osobne podatke duže nego što je to potrebno radi ostvarenja svrhe u koju su ti podaci prikupljeni. Securitas će poduzeti sve razumne mjere da uništi ili izbriše osobne podatke koji nisu više potrebni.

Radi ostvarivanja svojih prava vezanih za obradu osobnih podataka može obratiti Securitasovom službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-mail adresu: dpo@securitas.com.hr.